tip football DATAGROUP NLZ-LOGO

  Kể từ cuối tháng 1, Datagroup đã là tên của Trung tâm Hiệu suất Thanh niên.
  Bây giờ công ty và SSV đã cùng phát triển một logo trình bày vĩnh viễn sự hợp tác.
  Vì vậy, NLZ thứ 57 ở Đức được gọi là Trung tâm tài năng trẻ Datagroup.

  Logo được gắn vào tòa nhà trẻ.
  Trong tương lai, Datagroup sẽ có mặt cả trên khu vực đào tạo cũng như trên quần áo và áo của các đội trẻ.

  Thông tin về hợp tác

   

  sự riêng tư
  Chúng tôi, SSV ULM 1846 Fu?ball e. V. (Hiệp hội: Đức), muốn xử lý dữ liệu cá nhân với các dịch vụ bên ngoài. Điều này là không cần thiết cho việc sử dụng trang web, nhưng cho phép chúng tôi tương tác với bạn gần gũi hơn. Nếu muốn, vui lòng lựa chọn:
  sự riêng tư
  Chúng tôi, SSV ULM 1846 Fu?ball e. V. (Hiệp hội: Đức), muốn xử lý dữ liệu cá nhân với các dịch vụ bên ngoài. Điều này là không cần thiết cho việc sử dụng trang web, nhưng cho phép chúng tôi tương tác với bạn gần gũi hơn. Nếu muốn, vui lòng lựa chọn: